:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ประธานในพิธี นายนธี พิมพา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงน้อย จำนวน 20 คน หมู่ที่ 12 บ้านโคกก่อ จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง เพื่อส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร