:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ประธานในพิธี นายประดิษฐ์ พารหาร ประธานสภา อบต.โคกก่อ นางภคพร บริตตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกก่อ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งทางกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจและสติปัญญา 2. เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถ การใส่ใจสุขภาพ 3 อ. 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร