:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น "ข้าวต้มมัดจิ๋ว,ขนมตะโก้"

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น "ข้าวต้มมัดจิ๋ว,ขนมตะโก้" โดยมี นายต่อต้าน อุทัยดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เป็นประธานในงาน นางภคพร บริตตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายอาทิตย์ ทันพรม นักพัฒนาชุมชน โดยโครงการมีวีตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่ดีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยพลังงานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3. เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน/แกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จำนวน 30 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร