:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ได้จัดกิจกรรมอบรมฟิ้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน โดยมี นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เป็นประธานในงาน นายนธี พิมพา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสมพร คำสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้จัดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลโคกก่อ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ทั้งนี้มีอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมทั้ง 16 หมู่บ้าน และช่วงท้ายได้สนับสนุนวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดเพื่อนำไปฉีดให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนให้ได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 80 ต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร