:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: โครงการพัฒนาระบบบริการก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี 2565

13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ประธานในพิธี นายทวีศักดิ์ อุทัยดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายนธี พิมพา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน) ปลัด อบต.โคกก่อ โรงพยาบาลมหาสารคาม เครือข่ายแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองโน, อบต.โคกก่อ, อบต.บัวค้อ, อบต.ดอนหว่าน, อบต.หนองปลิง รายนามผู้ตรวจเยี่ยม มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 1.นายแพทย์อนันตเดช วงศรียา 2. นางกนกวรรณ เจริญศิริ 3.นางวิไลกูล ครองยุทธ 4.นายประกาศิต ศรีสมศักดิ์ 5. นางสาวมัชชิมา คำสิงห์ 6. นางสาวนิจสุดา ขวัญงาม 7.นายพงศกร สุระแสน 8.นายนิติ ชัยชนะ ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดทำ โครงการพัฒนาระบบบริการก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองโน, อบต.โคกก่อ, อบต.บัวค้อ, อบต.ดอนหว่าน, อบต.หนองปลิง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ และคงมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนำไปสู่การพัฒนาให้เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถดูแลรักษาผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร