:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายประดิษฐ์ พารหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ นายจงรัก แก้วศรีจันทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ นางสาวธนิชา ขันมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ หัวหน้ากองทุกกอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ครั้งนี้เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด 4 ฉบับ โดย นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เป็นผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา ประกอบด้วย 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 4.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบและขอมติในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร