ลิงค์ต่างๆ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สำนักปลัด
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

1. สภาพทางภูมิศาสตร์
1.1 ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2540 ตำบลโคกก่อ เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 19 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
          ทิศเหนือ : ติดกับ ต.หนองโน,ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม
     ทิศใต้ : ติดกับ ต.บัวค้อ อ.เมืองฯ,ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
     ทิศตะวันออก : ติดกับ ต.หนองปลิง,ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม
     ทิศตะวันตก : ติดกับ ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม  ดังภาพ
 
 
 
      1.2 เนื้อที่
          ตำบลโคกก่อมีเนื้อที่ประมาณ 54.14 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 33,836.125 ไร่
              1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกก่อโดยทั่วไปเป็นที่สูง ทางด้านทิศใต้และลาดลงต่ำมาเรื่อย ๆ ลงทางด้านเหนือของตำบล แต่โดยส่วนรวมของตำบลโคกก่อแล้ว จะมีพื้นที่ลักษณะเป็นรูปลูกคลื่น ลอนตื้น โดยตลอดทั้งตำบล จะเบาบางบ้างเล็กน้อย ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 173-201 จากระดับน้ำทะเล
      1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
            ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด
      1.5 ป่าไม้
            ในตำบลโคกก่อมีพื้นที่ป่าไม้ถาวรตาม มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 , 9 และ หมู่ที่ 13 เป็นบางส่วน คือป่าโคกหินลาด มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่
      1.6 แหล่งน้ำธรรมชาติ
           แหล่งน้ำสำคัญของตำบลโคกก่อ มีดังนี้
            1. ลำห้วยคะคาง
               เป็นลำน้ำอีกสาขาหนึ่งของลำน้ำชี โดยไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยคะคางลงไปทางทิศเหนือ ไหลลงอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และไหลลงลำน้ำชี ในตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
            2. อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง
               เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณการเก็บกักน้ำน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ของกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในเขต หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 8 และหมู่ที่ 12  สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
            3. อ่างเก็บน้ำห้วยหินเหิบ
               เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีปริมาณการกักเก็บน้ำน้อยส่วนมากจะใช้น้ำในการเกษตรเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 , 13 
 
2. สภาพทางการปกครอง
2.1 จำนวนหมู่บ้าน
  จำนวนหมู่บ้านในตำบลโคกก่อมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน (ตามหัวข้อข้อมูลหมู่บ้านในตำบล) 
               2.2 ประชากร(ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2562)
          ตำบลโคกก่อมีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,236 คน จำนวนครัวเรือนทั้งตำบล ประมาณ 2,328 หลังคาเรือน ขนาดสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่ง ประมาณ 5 คน โดยแยกเป็นชาย 4,040 คน เป็นหญิง 4,196 คน  
 
3. สภาพทางเศรษฐกิจ
              3.1 อาชีพ
          ประชากรตำบลโคกก่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากตำบลโคกก่อมีพื้นที่เป็นคลื่น จึงประสบกับปัญหาภัยแล้ง ในฤดูแล้ง อาชีพรองลงมาคือรับจ้างและค้าขาย รายได้เฉลี่ย 10,000 บ/คน/ปี 
     1. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ จำนวน 1,059 ครัวเรือน
     2. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว จำนวน 400 ครัวเรือน
                             3. การประกอบอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือ การทำนาผลผลิตโดยเฉลี่ย 250 กิโลกรัม/ไร่
           4. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 623 ครัวเรื
                                           5. ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขาย สัตว์ที่เลี้ยง วัว ควาย สุกร จำนวน  80 ครัวเรือน
        6. ครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง จำนวน 40 ครัวเรือน
                             7. รายได้เฉลี่ยของประชากร 5,500 บาท/คน/ปี
  3.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
-       ปั๊มน้ำมัน  7    แห่ง
-        โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง 
 
4. สภาพทางสังคม
                        4.1 การศึกษา
 -      โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
 -      โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง
 -     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 7  แห่ง
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง
  4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 -      วัด/สำนักสงฆ์    12   แห่ง
      4.3 สถานบริการสาธารณสุข
 -     สถานีอนามัยประจำตำบล  1 แห่ง
 -      ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  16 แห่ง
4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 -      ป้อมยามตำรวจ   1  แห่ง
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
ข้อมูลประชุมสภา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
จดหมายข่าว
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
โครงการอบรมฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.85.57.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,508

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.