ลิงค์ต่างๆ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สำนักปลัด
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ประวัติ อบต. 

ประวัติ อบต.
ประวัติ อบต.  

 ประวัติความเป็นมาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2540 ตำบลโคกก่อ เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 19 กิโลเมตร

     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านหนองจิก-บ้านดอนหว่าน ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 6 อยู่ระหว่างหมู่บ้านหัวช้างกับบ้านโคกก่อ เดิมเป็นสภาตำบลและได้ยกระดับขึ้นมาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล และได้สร้างอาคารสำนักงานหลังแรกขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2540 และเปิดใช้งานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  ดังภาพ

 

ภาพอาคารสำนักงานหลังเก่า

อีกมุมของอาคารสำนักงานหลังเก่า

      เมื่อภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมีมากขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้ได้ตามภารกิจ  จึงทำให้อาคารสำนักงานคับแคบ ไม่สะดวกทั้งต่อประชาชนที่มารับบริการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จึงได้มีมติให้สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่เพิ่มเติม โดยเป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้นในบริเวณเดียวกันนั้น  และได้เปิดใช้งานในวันที่ 1 มกราคม 2552 และใช้เป็นที่ทำการหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ส่วนอาคารหลังเก่าก็ใช้เป็นที่ทำงานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานนิติกรจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  ดังภาพ

 

ภาพอาคารสำนักงานหลังใหม่
 

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 ส่วน  ได้แก่
  1. ส่วนสำนักปลัด
  2. ส่วนการคลัง
  3. ส่วนโยธา
  4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  6. ส่วนสวัสดิการสังคม
และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 แห่ง  ได้แก่
  1. ศพด.อบต.โคกก่อ
  2. ศพด.บ้านหัวช้าง
  3. ศพด.บ้านหนองโจด
  4. ศพด.บ้านหนองแสง
  5. ศพด.บ้านสมศรี
  6. ศพด.บ้านภูดิน
  7. ศพด.บ้านหนองหิน

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

1.นายทองพูน  เสนานิคม           พ.ศ. 2540-2540
2.นายทองจันทร์  นนทะคำจันทร์      พ.ศ. 2540-2544
3.นายหนูค่าย  ชมภูหลง            พ.ศ. 2544-2548
4.นายหนูค่าย  ชมภูหลง            พ.ศ. 2548-2552

5.นายหนูค่าย  ชมภูหลง              พ.ศ. 2552-2556

6.นายธารณ  ภักดีสุวรรณ             พ.ศ. 2556-ปัจจุบันทำเนียบประธานสภา อบต.โคกก่อ

1.นายประวัติ  ประเมลัย           พ.ศ. 2544-2544
2.นายธานี  ศรีสงคราม            พ.ศ. 2544-2548
3.นายประดิษฐ์  พารหาร           พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 


รายชื่อกำนันตำบลโคกก่อจากอดีตถึงปัจจุบัน

1.นายน้อย  นันทะเสน                 -
2.นายวิเชียร  พรหมรักษา               -
3.นายทองอินทร์  ชมภูหลง              -
4.นายทองพูน  เสนานิคม               -
5.นายถวิล  สุนน้ำเที่ยง                 -
6.นายสุพจน์  พิลาแดง             2549-2553   
7.นายรัตนชัย  งามดี              2553-ปัจจุบัน

 
 

           

 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
ข้อมูลประชุมสภา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
จดหมายข่าว
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
โครงการอบรมฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.85.57.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,514

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.