ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน
การให้บริหาร
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลในตำบล
ลิงค์ต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
ตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ  

หน้าที่และภารกิจของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     หน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยสรุป  มีดังนี้

    1. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่  โรคไข้ฉี่หนู และรวมทั้งโรคติดเชื้อต่าง ๆ ด้วย
     2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  เช่น  การปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลน้ำ-อาหาร  ควบคุมสถานประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  การป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  และรวมถึงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ
    3.  งานส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  การส่งเสริมสนับสนุนบุคคลให้มีสุขภาพที่ดี  มีภูมิคุ้มกันโรคที่สามารถป้องกันได้
    4. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ได้แก่  การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของชุมชน และ อสม. ในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    

 

ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เจตจำนงสุจริต
การประเมินความเสี่ยงฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการความโปร่งใสฯ
งานสภาฯ
แบบฟอร์มการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
หัวข้อหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,069,806

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.