หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองทุนสุขภาพตำบลโคกก่อ 

กองทุนสุขภาพตำบลโคกก่อ
กองทุนสุขภาพตำบลโคกก่อ  

                             

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)
 
บริหารจัดการดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ประชาชนในตำบลโคกก่อให้มีสุขภาพที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มทุกองค์กร ด้วยการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้

 ที่มาและความสำคัญ  
               พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในหลายมาตราได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้เห็นความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้สมัครเข้าร่วมดำเนินโครงการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการจัดบริการสุขภาพในปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ได้มีบทบาทในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรคให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชนต่าง ๆ หน่วยงานภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ของตำบลโคกก่อได้อย่างแท้จริง

 วัตถุประสงค์ของกองทุน
1.       เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกก่อให้เข้าถึงบริการโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน
2.       เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.       เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการกองทุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
4.       เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คณะกรรมการบริหารกองทุน 
            คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  ชุดปัจจุบัน (ปี 2556-2557)  มีคณะกรรมการบริหาร  จำนวน  18  คน  ดังนี้
1.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม         เป็นที่ปรึกษา
2.  สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม           เป็นที่ปรึกษา
3.  นายธารณ  ภักดีสุวรรณ                            ประธานกรรมการ
4.  นายประดิษฐ์  พารหาร                             รองประธานคนที่ 1
5.  นายรัตนชัย  งามดี                                    รองประธานคนที่ 2
6.  นางรัญจวน พรรคพวก (ผู้แทนหน่วยบริการ) กรรมการ
7.  นายธานี  ศรีสงคราม                               กรรมการ
8.  นายจงรัก  แก้วศรีจันทร์                          กรรมการ
9.  น.ส.ยุพิน  สาศิริ                                       กรรมการ
10. นายทองเลื่อน  ปึกไธสง                        กรรมการ
11. นายทองคำ  สิงขรอาจ                            กรรมการ
12. นายอลงกต  เกตุพลทอง                        กรรมการ
13. นายถาวร  โยธาภักดี                               กรรมการ
14. นางอุมาพร  คงแสนคำ                           กรรมการ
15. น.ส.สายทอง  วงสอง ง                          กรรมการ
16. นายพฤหัส  ดวงศรี                                กรรมการ
17. นายไพบูลย์  วงศ์พิมพ์                           กรรมการ/เลขานุการ
18. นายนธี  พิมพา                                     กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

ที่มาของงบประมาณกองทุน
              ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป เงินกองทุนฯ นั้นหลัก ๆ จะได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการคำนวณเงินให้ต่อรายหัวประชากรในตำบลนั้น รายละ 45 บาทต่อปี แล้วให้ อบต.สมทบในอัตราที่กำหนด และเงินรายได้อื่น ๆ เช่น  เงินบริจาค  เงินดอกเบี้ยจาหธนาคาร เป็นต้น
             จำนวนเงินที่ อบต./เทศบาล ต้องสมทบ  แยกได้ ดังนี้
1.  อบต.ขนาดเล็ก     สมทบ  30%
2.  อบต.ขนาดกลาง   สมทบ  40%
3.  อบต.ขนาดใหญ่ หรือเทศบาล  สมทบ  60%

ที่มาของงบประมาณหลักของกองทุนสุขภาพ อบต.โคกก่อ ปี 2554-2557

                        ปี 2554            ปี 2555               ปี 2556                  ปี 2557
สปสช.            275,480.00    280,000.00     282,420.00          317,520.00
อบต.               100,000.00     85,000.00      100,000.00          200,000.00
       

 การจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ ปี 2557
       
ประภเทที่ 1  จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์  จำนวน  5  โครงการ  154,850.00  บาท
 
ประเภทที่ 2  สนับสนุนสถานบริการในการจัดบริการในชุมชน
  จำนวน  3  โครงการ  68,350.00  บาท
ประเภทที่ 3  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนหรือประชาชนในท้องถิ่น
   จำนวน  15  โครงการ  253,764.00  บาท
ประเภทที่ 4  การบริหารจัดการและพัฒนาระบบระบบหลักประกันสุขภาพ  งบประมาณ  52,750.00  บาท

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,089,852

หัวข้อหลัก
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.