ระบบสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     กองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน  

                                         กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลโคกก่อ
                                 อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดกองทุน


1.  ประชากรทั้งตำบล/เทศบาลรวม 8,090 คน จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน 16 หมู่บ้าน
2.   กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
3.    มีคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดปัจจุบัน จำนวน 30 คน

4.    ประธานคณะกรรมการฯปัจจุบันชื่อ นายสุพจน์ พิลาแดง บ้านเลขที่ 70 บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 16 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 081-8732918
5.    ผู้ประสานงานกองทุนชื่อ นางสมพร คำสิงห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม    44000 โทรศัพท์ 089-4172475 โทรสาร 043-784071
6. สมาชิกปัจจุบันจำนวน 16 หมู่บ้าน จำนวน 1,961 คน (ณ 30 กันยายน 2553) แยกเป็น
       - สมาชิกที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี   จำนวน  110   คน
              - สมาชิกที่เป็นเยาวชน 15-20 ปี         จำนวน  38    คน
              -
สมาชิกที่เป็นเด็กกำพร้า                  จำนวน 14    คน
         - สมาชิกที่เป็นผู้พิการ                       จำนวน  32  คน
         - สมาชิกที่เป็นสตรีหม้าย                   จำนวน  56  คน
         - สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ                  จำนวน   711   คน
         - สมาชิกที่เป็นบุคคลทั่วไป            จำนวน  1,000   คน                
7.     มียอดเงินกองทุนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น (30 ก.
ย.53) 1,766,552.85 บาท 
8.   ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนแหล่งใดบ้าง
8.1 จาก สนง.พมจ.มหาสารคาม  ในปี 2552 เป็นเงิน  55,000 บาท
8.2 จาก อบต. โคกก่อ ในปี 2552 +53  = 350,000 บาท
8.3 จากโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในปี 2553     =  321,120 บาท
9. สรุปผลการจัดสวัสดิการสมาชิกปี 53 เรื่อง ใดบ้าง จำนวน 3 ประเภท
9.1 สวัสดิการเกี่ยวกับการคลอดและรับขวัญบุตรสมาชิกจำนวน 18 คน   เป็นเงิน    14,000 บาท   
9.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล จำนวน 190 ครั้ง     เป็นเงิน 113,200 บาท
 9.3 สวัสดิการการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 39 คน    เป็นเงิน 185,000 บาท

                                           ข้อบังคับ
                   กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
                                       หมวดข้อที่ 1 ข้อความทั่วไป

 ข้อ 1 ชื่อกองทุน กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
ข้อ 2 สถานที่ตั้งกองทุน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
          กองทุน”  หมายความว่า กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
          สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ 
          คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการของกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
          เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
          เงินสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออมเพื่อจ่ายช่วยเหลือเป็นค่าสวัสดิการสมาชิก เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา    ทุนช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้(จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนเท่านั้น)รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินกิจกรรมกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
           เงินค่าบำรุง” หมายความว่า เงินที่สมาชิกจ่ายเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการกองทุนเพิ่มเติม เช่น เงินค่าสมัคร หรือ เงินบริจาค ต่างๆ
ข้อ 4 กองทุนจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ในวันที่ 1- 10 มิ.ย. ของทุกปี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
 
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
 
ข้อ 5   กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อมีวัตถุประสงค์ดังนี้
      5.1 เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
      5.2 เพื่อจัดตั้งกองทุนให้สวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้(จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนเท่านั้น)
      5.3 เพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาในชุมชน(จ่ายให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนเท่านั้น)
      5.4 เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเงิน พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมครบวงจรชีวิต
      5.5 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนา  คุณภาพชีวิต เพื่อความมั่นคงในชีวิตของสังคมไทย
 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ และการขาดจากการเป็นสมาชิก
 
ข้อ 6 การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนและการสิ้นสุดสมาชิกภาพต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
      6.1 ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกก่อเท่านั้น 
      6.2 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบของกองทุนต่อคณะกรรมการ ณ ที่ทำการกองทุน หรือที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /คณะกรรมการระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สมัครได้ในวันเปิดรับสมัคร
     6.3 ต้องมีความประพฤติดียินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของกองทุน
ข้อ 7 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจะต้องระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ให้ชัดเจนในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบและดำเนินการแก้ไขทันที
ข้อ 8 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้แล้ว
ข้อ 9 สมาชิกได้รับสิทธิคุ้มครองได้รับสวัสดิการชุมชนจากกองทุน เมื่อเป็นสมาชิกครบ 3 เดือน  (90 วัน)
ข้อ 10 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้
                        10.1 ตาย
                        10.2 ลาออก
                        10.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
        10.4 ขาดสัจจะไม่ส่งเงินออมสวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ติดต่อกันและคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ การสิ้นสุดตามสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิก ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินต้นคืน พร้อมทั้งค่าสมัครและดอกเบี้ยคืน
       10.5 ตายหรือย้ายออกจากภูมิลำเนา เมื่อเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 3 เดือน มีสิทธิได้รับเงินต้นคืน ยกเว้นค่าสมัครและดอกเบี้ย
       10.6 กรณีลาออกจากการเป็นสมาชิกได้รับเงินต้นคืน ยกเว้นค่าสมัคร และดอกเบี้ย(แต่สมาชิกผู้นั้นต้องไม่เคยขอรับเงินสวัสดิการและขาดส่งเงินออมสัจจะสวัสดิการชุมชนเป็นเวลาเกิน 3 เดือน)
       10.7 ตายเมื่อเป็นสมาชิกครบ 3 เดือนขึ้นไปมีสิทธิต่างๆตามข้อบังคับนี้
 
                    หมวดที่ 4 เงินค่าสมัคร / เงินออมสวัสดิการชุมชน
 
ข้อ 11 ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนจะต้องเสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกแรกเข้า
รายละ20บาท เพื่อจัดทำสมุดคู่ฝากของสมาชิกและอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการกองทุน
ข้อ 12 การชำระค่าสมัคร ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต้องชำระในวันเปิดรับสมัคร
ข้อ 13 สมาชิกกองทุนต้องชำระเงินสัจจะสวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท เป็นราย 3
เดือน จำนวน 90 บาท ในวันที่ 1 – 10 ของทุก 3 เดือน หรือเป็นรายปี ๆ ละ 360
บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ หรือ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะ
กรรมการกองทุนฯระดับหมู่บ้าน นั้น ๆ
                                     
                                                 หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
 
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินงานของกองทุน โดยเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วย
กันจากที่ประชุมใหญ่มีจำนวนน้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 40 คน ประกอบด้วย
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการกองทุน
นายทะเบียน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร สมาชิกที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรแก่วัตถุประสงค์ของ
กองทุน ดังต่อไปนี้
      15.1 เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
      15.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
      15.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      15.4 มีอาชีพเป็นหลักฐานและฐานะมั่นคง
      15.5 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อ 16   คณะกรรมการกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนประชุมกัน เดือน ละ 1 ครั้ง แต่ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนสามารถที่จะเปิด ประชุม วิสามัญ ได้ตลอดเวลา 
ข้อ 17  คณะกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่อยู่ในตำแหน่งคราว
ละ 2 ปี นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่มีมติ และต้องออกตามวาระ กรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของกองทุนอีกก็ได้ แต่ต้องไม่
เกิน 2 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการที่ออกจากวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับตำแหน่ง
แทนแล้วจึงพ้นจากหน้าที่
ข้อ 18 การพ้นตำแหน่งคณะกรรมการ
     18.1 ครบกำหนดตามวาระ
     18.2 ตาย
     18.3 ลาออก
     18.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
     18.5 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
     18.6 กระทำความผิด และลงโทษตามกฎหมาย
      กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ หากตำแหน่งนั้นไม่ใช่ตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการที่เหลือยังครบจำนวนขั้นต่ำตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หรือไม่ก็ได้ และหากมีการเลือกก็ให้กรรมการที่ได้รับเลือกนั้นอยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน
 
                             หมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล
 
ข้อ 19 ข้อบังคับนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการกองทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ
  
ระเบียบ
กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
 
หมวดที่ 1 การจ่ายเงินสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิก
 
ข้อ 1 กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ จะช่วยเหลือสมาชิกในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
สมาชิกฝาก สัจจะครบ 90 วัน ขึ้นไป เริ่มจ่ายสวัสดิการชุมชนดังนี้
      1 .1 สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร รับค่ารับขวัญบุตร คนละ 500 บาท
      1.2 สวัสดิการแม่คลอดบุตรนอนโรงพยาบาลรับค่าสวัสดิการคืนละ 100 บาทไม่เกิน 3 คืน
      1.3 สวัสดิการชุมชนการแก่ ชราภาพ
  -   เมื่อเป็นสมาชิกครบ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 200 บาท
  -   เมื่อเป็นสมาชิกครบ 20 ปีขึ้นไป  เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีจะได้รับบำนาญเดือนละ 300 บาท
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 25 ปีขึ้นไป  เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 500 บาท
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 30 ปีขึ้นไป   เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 600 บาท
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 35 ปีขึ้นไป   เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 700 บาท
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 40 ปีขึ้นไป   เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 800 บาท  
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 45 ปีขึ้นไป  เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 900 บาท
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 50 ปีขึ้นไป   เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 1
,000 บาท 
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 55 ปีขึ้นไป   เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี    จะได้รับบำนาญเดือนละ 1,100 บาท 
  -  เมื่อเป็นสมาชิกครบ 60 ปีขึ้นไป  เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี   จะได้รับบำนาญเดือนละ 1,200 บาท
       1.4 สวัสดิการชุมชนการเจ็บป่วย
   - เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล จะได้รับสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือคืนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน    5 คืน ( 1,000 บาท / คน / ปี
  
-    การจ่ายสวัสดิการการนอนโรงพยาบาล ให้ผ่านคณะกรรมการกองทุนประจำหมู่บ้าน จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 - 16 ของทุกเดือน
    -    การมอบสวัสดิการ ให้คณะกรรมการกองทุนประจำหมู่บ้านนั้นๆ เป็นผู้มอบ และการมอบให้ผู้มอบชี้แจงความเป็นมาด้วย
        1.5 สวัสดิการชุมชนการเสียชีวิต
   - เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 3 เดือน (90วัน) ขึ้นไป กองทุนฯจะมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของ สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 2,000 บาท
    - เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 1 ปี (366วัน) ขึ้นไป     กองทุนฯจะมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของ สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 5,000 บาท
     -  เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 2 ปี (731วัน)   ขึ้นไป กองทุนฯจะมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของ สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน8,000 บาท
     - เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 4 ปี (1,461วัน) ขึ้นไป   กองทุนฯจะมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของ สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท
     - เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 6 ปี (2,191วัน)   ขึ้นไป กองทุนฯจะมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของ สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 15,000 บาท
     - เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 8 ปี (2,921วัน)    ขึ้นไป กองทุนฯจะมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของ สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท  
        1.6 สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการในการกู้ยืมทุนการศึกษาตามมติความเห็นชอบบของคณะกรรมการ

           1.7 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ (เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนเท่านั้น)
           1.8 สวัสดิการมอบทุนการศึกษานักเรียนประถมถึงมัธยมปลาย ปีละ 5 ทุนๆ ละ 300 บาท  (คัดจากผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนเท่านั้น)   
        1.
9   สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิบัติต่าง ๆ
        1.10  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง
 
หมวดที่  2 การขอรับเงินสวัสดิการชุมชน
 
ข้อ 2 สมาชิกที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการชุมชนจากกองทุนติดต่อขอรับสวัสดิการ
ชุมชนจากกองทุน ภายในระยะเวลา 15 วัน ติดต่อขอรับสวัสดิการชุมชนได้จาก
คณะกรรมการกองทุนในวันทำการ ในกรณีเสียชีวิตคณะกรรมการกองทุน ฯ จะ
จ่ายเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต หรือผู้ได้รับผล
ประโยชน์ในวันฌาปณกิจ
ข้อ 3 เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการจะได้รับคุ้ม
ครอง 10 ประเภท ตามข้อ 15
ข้อ 4 หลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องขอรับเงินสวัสดิการชุมชน มีดังนี้
     4.1 ใบมรณบัตรในกรณีเสียชีวิต
     4.2 ใบรับรองแพทย์ หรือใบแสดงความคิดเห็นจากแพทย์ ในกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
     4.3 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
     4.4 สมุดคู่ฝากสัจจะสวัสดิการชุมชนของกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
                                                                     
 คำสั่งที่กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลโคกก่อ
ที่ 1/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกก่อ
……………………………
                  ตามที่คณะกรรมการกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลโคกก่อ (ออมวันละบาท)ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 โดยมีมติในที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานของกองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลโคกก่อ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยมีคำสั่งแต่งตังคระกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระในเดือน พฤษภาคม 2553 ดังนี้ 
       1. นายสุพจน์   พิลาแดง    กำนันตำบลโคกก่อ   ประธานกองทุนฯ
       2. นายบุญโฮม  อุทัยมา    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11      รองประธาน 
     3. นายอลงกต   เกตุพลทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7      รองประธาน

       4. นางสมพร     คำสิงห์     จพ.งส่งเสริมสุขภาพ   เหรัญญิก
       5. นายสัญญา   นารีจันทร์  ส.อบต. ม.6             เหรัญญิก
       6. นายประทวน  พรหมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1       ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     7. นายพรไพร   เทวะสิงห์    ส.อบต. หมู่ 1          ฝ่ายทะเบียน
    
8. นายวัชรินทร์  หอมเชย    ผู้ใหญ่บ้าน ม.2         ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    
9. นายสุพรรณ   สมภักดี     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3       ฝ่ายตรวจสอบ
   
10. นายเรืองยศ  พันต้น       ส.อบต.ม.3              ฝ่ายตรวจสอบ
   
11. นายบุญถม    มวลมนตรี  ผู้ใหญ่บ้าน ม.4         ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
12. นางจำนง      มีระหารนอก  ผช.ผญบ. ม.4        ฝ่ายทะเบียน
   
13. นายสุพรรณ  แสนโคตร     ผู้ใหญ่บ้าน ม.5       ฝ่ายตรวจสอบ
   
14. นายรัตนชัย  งามดี           ผู้ใหญ่บ้าน ม.6       เลขานุการ
   
15. นายทองคำ  สิงขรอาจ      ผู้ใหญ่บ้าน ม.8       ผู้ช่วยเลขานุการ
   
16. นางจันทร์ดา  อับพา        ส.อบต. หมู่ 8          ฝ่ายทะเบียน
    
17. นายสมพร    บาลศรี        ผู้ใหญ่บ้าน ม.9        ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
18. นายประดิษฐ์ พารหาร      ประธานสภาอบต.     ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
19. นายวุฒิชัย   สีสา            ผู้ใหญ่บ้าน ม.10      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    20. นายวิญญุ   ไชยเดช        ผช.ผญบ. ม.10       กรรมการ
   
21. นายประจักร สุริยะเย็น     ส.อบต. ม.11          กรรมการ
   
22. นายสมพงษ์  พิษณุแสง   ผู้ใหญ่บ้าน ม.12       ฝ่ายตรวจสอบ
    
23. นายหนูจีน    ตะติยรัตน์    ส.อบต.ม.12           ฝ่ายตรวจสอบ
   
24. นายบุญโฮม  มาลี           ผู้ใหญ่บ้าน ม.13      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    25. นายคมสัน    บัณดิษฐ์      ผช.ผญบ. ม.13       กรรมการ
   
26. นายอภิศักดิ์  ไชยสันต์     ส.อบต.ม.14           ฝ่ายทะเบียน
    27. นายประจน   โยธาภักดี    ผู้ใหญ่บ้าน ม.15       ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
28. นายบุญถิ่น    กาสังข์       ส.อบต. ม.15           กรรมการ
   
29. นายฉลอง     ปานโหน่ง    ส.อบต.                  ฝ่ายทะเบียน
   
30. นายอานนท์   ทานศรี       ผช.ผญบ. ม.7          กรรมการ

                                         

รวมลิงค์ต่างๆ
สายตรงผู้บริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
จดหมายข่าว
บริการออนไลน์
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,053

สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.