ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน
การให้บริหาร
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลในตำบล
ลิงค์ต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
ตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     บุคลากร 

บุคลากร
บุคลากร  
บุคลากรสำนักปลัด อบต.


นางสาวสุภาพร รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


น.ส.ลักษมี กุลอัก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 085-0037716


นางสาวสุนทรี โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายทวิช พุดดี
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817291626


น.ส.กาญจนา กินรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวกัญญา อันทรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสิทธิพล ปะวะโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พ.จ.อ.ศิรินันท์ วงศ์ศิริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 081-4077519


นางสาวดวงฤดี ไชยดวงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอำไพร คำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์


นายสัมพันธ์ ตติยรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เจตจำนงสุจริต
การประเมินความเสี่ยงฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการความโปร่งใสฯ
งานสภาฯ
แบบฟอร์มการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
หัวข้อหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,069,818

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.