ลิงค์ต่างๆ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สำนักปลัด
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่งเปิดอ่าน
     การเขียนทะเบียนประวัติเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อปท.เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือการเลื่อนระดับเปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัตงานพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.เปิดอ่าน
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
ข้อมูลประชุมสภา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
จดหมายข่าว
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
โครงการอบรมฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.85.57.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,495

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.