ระบบสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ 
      เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่การบริหารงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานอื่น 
      นางสาวประนอม  ทะวะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้สารไอโอดีนในการปรุงอาหาร และเป็นการรณรงค์การใช้สารไอโอดีนในการปรุงอาหาร  ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ใช้สารไอโอดีนในการปรุงอาหาร  ในวันพธ ที
ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 
      เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ร่วมกับ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐  
โคกก่อเกมส์ 
        การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม
โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
      โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
รวมลิงค์ต่างๆ
สายตรงผู้บริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
จดหมายข่าว
บริการออนไลน์
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,057

สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.