ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน
การให้บริหาร
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลในตำบล
ลิงค์ต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
ตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสภา
คู่มือเกี่ยวกับบำเหน็จ-บำนาญ
โครงสร้างส่วนราชการ
องค์ความรู้
ประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินตนเอง
ข้อมูลด้าน Competency บุคลากร
ทะเบียนประวัติบุคลากร
ทะเบียนประวัติสภาฯ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการดำเนินงาน รอบ ๖ รอบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
บริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลในตำบล
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
ส่วนราชการอื่นในพื้นที่
กลุ่มองค์กรภาคประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลกลางของ อบต. โคกก่อ
ลิงค์ต่างๆ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
ระบบบันทึกข้อมูลด้านพลังงาน
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน
ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
ฐานข้อมูลบุคลากร
กรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง
Facebookศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Facebookศูนย์ร้องทุกข์
Line ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Line ศูนย์ร้องทุกข์
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักปลัด
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สายด่วนรถกู้ชีพ อบต.โคกก่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงานของสำนักปลัด
กองคลัง
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
รายงานงบการเงินประจำปี
งบรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน
การจัดเก็บภาษีต่างๆ
ตรวจสอบภายใน
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
แผนตรวจสอบภายใน
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควมคุมภายใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
กองช่าง
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงการสำคัญ
รายงานผลการดำเนินงาน
กองการศึกษาฯ
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงการสำคัญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานผลการดำเนินงาน
กองสาธารณสุขฯ
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงการสำคัญ
กองทุนสุขภาพตำบลโคกก่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
งานสวัสดิการสังคม
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงการสำคัญ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
รายงานผลการดำเนินงาน
กองการเกษตร
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงการสำคัญ
รายงานผลการดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย
การจัดเก็บภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือประชาชน
การรับเแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
งานกู้ชีพกู้ภัย
การขอรับข้อมูลข่าวสาร
การจดทะเบียนพาณิชย์
ขอใช้ห้องประชุม
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
แนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
รับฟังความคิดเห็น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการป้องกันฯ รอบ ๖ เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันฯ ประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศเปิดประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
การขอรับข้อมูลข่าวสาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์
การจัดเก็บภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การขอใช้ห้องประชุม
การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การขอความช่วยเหลือประชาชน
การขออนุญาตถมดิน-ขุดดิน
แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
การแจ้งเรื่องร้องทุกข์
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระเบียบ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เจตจำนงสุจริต
การประเมินความเสี่ยงฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการความโปร่งใสฯ
งานสภาฯ
แบบฟอร์มการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
หัวข้อหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,069,793

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.