:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
สมาชิกสภาอบต.
นายประดิษฐ์ พารหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญถม มวลมนตรี
รองประธานสภาฯ
นางสาวธนิชา ขันมา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุเขตร์ พรหมรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑
นายวิทยา โยธาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๒
นายสันติ อามาต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๓
นายจอน ตำรารัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๕
นายณรงค์ โยธาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๖
นายทองเหรียญ ไชยสันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๗
นางสาวนิติพร ปึกไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๐
นางสาววาสนา นิลทราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๑
นางสาววราภรณ์ โยธาพิษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๒
นายคำพันธ์ สุริยะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๓
นายอภิศักดิ์ ไชยสันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๔
นายคำจันทร์ วงรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๕
นายภาณุวิชญ์ พระภัยทรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๖