:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
สมาชิกสภาอบต.
นายประดิษฐ์ พารหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจงรัก แก้วศรีจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวธนิชา ขันมา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุเขตร์ พรหมรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑
นายวิทยา โยธาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๒
นายสันติ อามาต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๓
นายบุญถม มวลมนตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๔
นายจอน ตำรารัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๕
นายณรงค์ โยธาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
นายทองเหรียญ ไชยสันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
นางสาววาสนา นิลทราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑
นางสาววราภรณ์ โยธาพิษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒
นายคำพันธ์ สุริยะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓
นายอภิศักดิ์ ไชยสันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔
นายวิชัย หอมดวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕
นายภาณุวิชญ์ พระภัยทรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖