:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองคลัง
นางสาวสุภาพร รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชนี จันทร์ลุน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ชก.)
นางสาวกนกวรรณ ร่มจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ชง.)
นางสาววิภรัตน์ บุรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี(ปก.)
นางสาวหนูฟอง จันทฤทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ชง.)
นางสาวพุทธสุดา จันทรทาสี
เจ้าพนักงานพัสดุ(ชง.)
นางเพียรรัตน์ บัวทิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางปิยดา ชาปะวัง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)