:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองการศึกษา
นางพิมพ์ชยา เศรษฐ์สินธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวปติมา พลพิมพ์
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
นางสุรินทร์ มะโนวัน
ครูชำนาญการ
นางสาวพรสวรรค์ จันทร
ครูชำนาญการ
นางสาวพิไลพร นามวิชา
ครูชำนาญการ
นางสาวอมร ไชยสันต์
ครู
นางดวงกมล สุริยะ
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวดวงใจ ธัญญาหาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวรจนา นารีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวอมร จะโนรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบุญสูง ผาสุขเลิศ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวประภาพรรณ ผางดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวสโรชา โยธาภักดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายกานต์ แสนตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวศรีนคร ศรีสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางชนิดาภา สีดาพล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาววนิดา สีดาพล
จ้างเหมาบริการ ธุรการ