:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองการศึกษา
นางสาวปรีชาภรณ์ ศรีโยวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปติมา พลพิมพ์
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
นางสุรินทร์ มะโนวัน
ครูชำนาญการ
นางสาวพรสวรรค์ จันทร
ครูชำนาญการ
นางสาวพิไลพร นามวิชา
ครูชำนาญการ
นางสาวอมร ไชยสันต์
ครู
นางดวงกมล สุริยะ
ครู
นางสาวดวงใจ ธัญญาหาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวรจนา นารีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวอมร จะโนรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบุญสูง ผาสุขเลิศ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวประภาพรรณ ผางดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวสโรชา โยธาภักดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวศรีนคร ศรีสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางชนิดาภา สีดาพล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววนิดา สีดาพล
จ้างเหมาบริการ ธุรการ
นายอัครพล ศรีมงคล
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
นางสาวนันธิกรณ์ ชิณอาจ
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก