:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองช่าง
นายบัวพันธ์ หาญประชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิลาคาร เรืองเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวศิริธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอนุรักษ์ ศรีสงคราม
จ้างเหมาบริการ ช่างไฟฟ้า
นายณัฐพล นพไธสง
จ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)
นางสาวขนิษฐา พารหาร
จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล
นายสุรชัย พิลาแดง
จ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)
นายยุทธนา อุทัยดา
จ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)
นายพรหมมินทร์ แสนฤาชา
จ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)