:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองช่าง
นายอนุสรณ์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิชัย อุทัยสาร์
นายช่างโยธา(ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายศิลาคาร เรืองเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวศิริธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จ้างเหมาบริการ
นายอนุรักษ์ ศรีสงคราม
จ้างเหมาบริการ ช่างไฟฟ้า