:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
ข้อมูลผู้บริหาร
นายประศาสตร์ ธุระนิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
โทร 089-5766814
นายต่อต้าน อุทัยดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
โทร 087-9522335
นางสาวยุภาพร พงษ์อุดทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
โทร 089--5703005
นายธนาวุฒิ กุมภวาปี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
โทร 061-7073323
นายไพบูลย์ วงศ์พิมพ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ (ช่วยราชการ)
นายนธี พิมพา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
โทร 084-2756460
นางสาวลักษมี กุลอัก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 085-0037716
นางสาวสุภาพร รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 093-3275445
นายอนุสรณ์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 086-2286510
นางพิมพ์ชยา เศรษฐ์สินธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 080-1815454
โทร 080-1815454
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 086-2372566
นายนธี พิมพา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร 084-2756460
นางภคพร บริตตัน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร 086-2372566