:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
สำนักปลัด
นายไพบูลย์ วงศ์พิมพ์
ปลัด อบต.โคกก่อ (ช่วยราชการ)
นางสาวลักษมี กุลอัก
หัวหน้าสำนักปลัด
นายทวิช พุดดี
นิติกร(ชก.)
นางสาวสุปรีย์ยา กำไลทอง
นักจัดการงานทั่วไป(ชก.)
นางสาวศิริพร บรรเทา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนาภา แสงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
นางสาวกัญญา อันทรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)
พ.จ.อ.ศิรินันท์ วงศ์ศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ชง.)
นางสาวดวงฤดี ไชยดวงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นายอำไพร คำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสัมพันธ์ ตติยรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ-ทักษะ)
นายวีระศักดิ์ ศรีสงคราม
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถดับเพลิง
นางอรสา นนทะคำจันทร์
จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด
นางรุจิรา อรัญเสน
จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด
นางสาวณีรนุช มงคล
จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด
นายยุรนันท์ หอมเชย
จ้างเหมาบริการ ยาม
นายสุชาติ นารีจันทร์
จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
นายจักรกริช บาลศรี
จ้างเหมาบริการ ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายไวยากรณ์ ชมภูหลง
จ้างเหมาบริการ ประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐวดี เทวะสิงห์
จ้างเหมาบริการ ธุรการ