:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
สำนักปลัด
นายไพบูลย์ วงศ์พิมพ์
ปลัด อบต.โคกก่อ (ช่วยราชการ)
นางสาวลักษมี กุลอัก
หัวหน้าสำนักปลัด
นายทวิช พุดดี
นิติกร(ชก.)
นางสาวสุปรีย์ยา กำไลทอง
นักจัดการงานทั่วไป(ชก.)
นางสาวสุนทรี โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)
นายสิทธิพล ปะวะโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.)
นางสาวกัญญา อันทรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)
พ.จ.อ.ศิรินันท์ วงศ์ศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ชง.)
นางสาวดวงฤดี ไชยดวงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายอำไพร คำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสัมพันธ์ ตติยรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ-ทักษะ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาวขนิษฐา พารหาร
จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล
นางอรสา นนทะคำจันทร์
จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด
นางรุจิรา อรัญเสน
จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด
นางสาวณีรนุช มงคล
จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด
นายยุรนันท์ หอมเชย
จ้างเหมาบริการ ยาม
นายอนุรักษ์ ศรีสงคราม
จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
นายสุชาติ นารีจันทร์
จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
นายนิติธร เพียโคตรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(ตรวจการ)