:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนธี พิมพา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสมพร คำสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข (ชก)
นายเกรียงไกร อุทัยดา
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
นางสาวอัยรดา กุดราษี
จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล
นายธนากร ทาซ้าย
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นายไสว บรรจงนอก
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นายพรสวรรค์ สนิทลุน
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นางอมรรัตน์ จุติศิริวัฒนาพร
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นางสาวลัดดา แก้วพรม
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ