:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนธี พิมพา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสมพร คำสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข (ชก)
จ้างเหมาบริการ
นายชินกร เนื่องไชยศ
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
นายสุรชัย พิลาแดง
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นายยุทธนา อุทัยดา
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นายธนากร ทาซ้าย
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นายไสว บรรจงนอก
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ
นายพรสวรรค์ สนิทลุน
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ