:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660
กองสวัสดิการสังคม
นางภคพร บริตตัน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอาทิตย์ ทันพรม
นักพัฒนาชุมชน(ปก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวศิริพร ชมภูหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ )
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศศิมาภรณ์ ปึกไธสง
จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล